Mẫu dập vải

img

Vải xếp ly nằm

Chân váy xếp ly nằm

img

Vải xếp ly quạt

Xếp ly quạt chân váy

img

xếp ly quạt chân váy

Chân váy xếp ly xẻ quạt